Skip links

Sleutel Reglement


Sleutel Reglement 8-3-2023

 1. Toegang.
  Leden hebben gedurende de openingstijden (zie algemene gegevens) toegang tot de sleutelruimte tegen inlevering van een geldige, d.w.z. voor het  lopende jaar afgestempelde, lidmaatschapskaart aan de dienstdoende beheerder (zie ook opmerking 1 en 2).

 2. Melden.
  Leden die zich gedurende de openingstijden met een auto in de sleutelruimte willen begeven dienen zich bij de dienstdoende beheerder middels afgifte van de AKS pas te melden, alvorens de auto in de sleutelruimte te rijden en dienen die op de door de beheerder aangewezen plaats te zetten.

 3. Verantwoordelijkheid.
  Een ieder is voor eigen verantwoordelijkheid in, of op/nabij het terrein van, de sleutelruimte. De vereniging is voor geen enkele schade, in welke vorm dan ook, toegebracht aan personen en/of goederen, aansprakelijk.

 4. Verkoop.
  Alle verkoopartikelen worden uitsluitend verkocht tegen contante betaling.

 5. Bruggebruik.
  Indien men voor zijn werkzaamheden een brug nodig heeft wordt men aangeraden dit vooraf te bespreken in de sleutelruimte of tijdens de openingsuren op tel.nr. 06 – 12476387 (zie ook opmerking 3 en 4).

 6. Draaibank.
  Eén van de bestuurstaken is het toezien op het juist gebruik van alle gereedschap en apparatuur. Deze taak is gedelegeerd aan alle beheerders. Een uitzondering hierop is de draaibank.
  Het toezicht hierop (en het gebruik), is gedelegeerd aan toezichthouders die zijn vermeld op het draaibank registratie formulier.
  De namen staan genoemd in de “Taken Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden” [TVB] van de beheerders onder “Vrijgave gebruiker draaibank”.
  Elke nieuwe aspirant-gebruiker wordt eerst op kennis en kunde beoordeeld van het draaien voor dat deze wordt toegelaten op de draaibank.
  Na toelating wordt de nieuwe naam bijgeschreven in het draaibank registratie formulier.
  Deze personen kunnen alleen op verzoek en in overleg met één van de toezichthouders draaiwerk uitvoeren. Het toezicht blijft gedelegeerd aan de genoemde toezichthouders.

 7. Spuiten.
  Het spuiten van auto's in de sleutelruimte is verboden.
  Kleine stukjes bijwerken met een spuitbus is toegestaan.
  Ook kleine stukjes bijwerken met tectyl- en ML spuitbussen is toegestaan.
  Bij alle spuitwerkzaamheden moeten vloer, brug en omgeving worden afgeschermd, mede ter bescherming van de overige sleutelaars en auto's.
  Het daarvoor benodigde plastic of papier dient u zelf mee en aan te brengen, ter goedkeuring door de beheerder.

 8. Andere werkzaamheden.
  Andere werkzaamheden die de sleutelruimte sterk kunnen vervuilen zoals b.v. metaal en/of plamuur glad schuren, anders dan met de hand, zijn verboden.
  Slijpen en  lassen is toegestaan waarbij - indien mogelijk, nodig en van toepassing -brug, vloer en omgeving moeten worden afgeschermd, mede ten behoeve van de overige sleutelaars en auto's.
  Ook dit beschermmateriaal dient u zelf mee en aan te brengen, ter goedkeuring door de beheerder.

 9. Uitlaatgassen.
  Bij werkende motor moet de uitlaat met behulp van de daartoe dienende slangen worden aangesloten op de in werking te stellen afvoer voor uitlaatgassen.

 10. Lawaai.
  Het hinderlijk luid doen spelen van autoradio's en/of cd en cassettespelers is niet toegestaan.

 11. Eén auto.
  Het is een lid niet toegestaan met meer dan één auto tegelijk in de sleutelruimte aanwezig te zijn. Een auto waaraan niet wordt gewerkt moet naar buiten.

 12. Werkzaamheden na sluitingstijd (beheerder dient ook aanwezig te zijn).
  Leden mogen alleen bij hoge uitzondering met toestemming van de beheerder en diens aanwezigheid de werkzaamheden waarmee zij bezig zijn na sluitingstijd voortzetten.
  Anderzijds dienen de werkzaamheden vóór sluitingstijd te worden beëindigd.

 13. Auto achterlaten (toestemming beheerder nodig).
  Door de dienstdoende beheerder kan toestemming worden verleend met gebruikmaking van het “Auto Registratieformulier AKS” voor het tijdelijk in de sleutelruimte achterlaten van een auto en/of grote onderdelen waaraan nog werkzaamheden moeten worden verricht
  Langere periodes zijn alleen mogelijk in overleg met een hoofdbeheerder.
  Mogelijkheden voor stalling of opslag buiten de sleutelruimte zijn er niet.

 14. Elektrische apparaten.
  Het gebruik van elektrische apparaten die geen eigendom zijn van de vereniging, uitgezonderd klein gereedschap, is niet toegestaan.
  Voor het gebruik van grote apparaten moet toestemming worden gevraagd aan het bestuur (factoren zoals vergoeding stroomgebruik, risico voor gebruiker en omgeving, enz. zullen daarin meewegen).
 15. Eigendommen van de vereniging.
  Het is niet toegestaan eigendommen van de vereniging buiten de sleutelruimte te brengen.

 16. Schoonmaken.
  Voor het verlaten van de sleutelruimte dient met het gebruikte gereedschap schoon in te leveren en de werkplek schoon achter te laten.
  Na controle daarvan door de beheerder kan het lid zijn lidmaatschapskaart terugontvangen.

 17. Uitzonderingen (hoofdbeheerders).
  Uitzonderingen op  bovenstaande regels zijn  uitsluitend mogelijk in overleg met (één van) de hoofdbeheerders.
 18. Onvoorzien (hoofdbeheerders).
  Punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist (één van) de hoofdbeheerders.

 19. Royeren.
  Het bestuur heeft het recht een lid dat zich niet aan dit reglement houdt te royeren.

        Opmerking 1.
Is de lidmaatschapskaart niet gestempeld maar heeft het lid wel betaald ( wordt gecontroleerd in de ledenlijst) dan heeft het lid wel toegang. Is de kaart niet gestempeld, heeft het lid niet betaald en kan geen betalingsbewijs tonen dan wordt het lid de toegang tot - of het gebruik van - de sleutelruimte worden geweigerd.

        Opmerking 2.
Het kan voorkomen dat de sleutelruimte niet is geopend op de in punt 1 genoemde openingstijden door ziekte van beheerders, vakantie periode en feestdagen.

Leden worden verzocht een paar dagen voor de sleutel activiteit eerst te bellen met 06 – 12476387 voor een reservering.
Tijdens deze afspraak hoort u direct de door u gekozen week/dag/periode nog beschikbaar is.

Let op! Beheerders blijven tot 1 uur na de openingstijd aanwezig indien er geen reserveringen zijn.

        Opmerking 3.
Een gereserveerde brug kan aan iemand anders worden gegeven indien de eerste belanghebbende niet verschijnt binnen 30 minuten na aanvang van de gereserveerde tijd, of de vertraging telefonisch niet heeft gemeld aan de beheerder.

        Opmerking 4.
De bruggen 1,2 en 3 zijn maximaal belastbaar tot 3500 kg.
-- Elke auto moet met zijn wielen in lengte en breedte volledig op de platen staan.
-- Wanneer de twee rijplaten maximaal uiteen geschoven zijn is de maximaal beschikbare breedte 1,80 m.
-- De maximaal beschikbare lengte is 4,50 m.
-- De maximale hoogte van het voertuig op
brug 1 is 2,10 m.