Skip links

Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk Reglement 8-3-2023

Artikel 1.
Het huishoudelijk reglement geeft regels omtrent het lidmaatschap, de contributie, entreegelden, het bestuur, de vergaderingen en alle verdere onderwerpen, welke nadere regeling behoeven of blijken te behoeven en voor zoverre deze niet zijn omschreven in de STATUTEN VAN DE PERSONEELSVERENIGING THALES (hierna te noemen “de statuten”).

Het huishoudelijk reglement  mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten en dient op de algemene ledenvergadering en door de directie van Thales Nederland B.V., zoals omschreven in de statuten, artikel 23, te zijn goedgekeurd.

Artikel 2.
De vereniging draagt de naam ‘AUTOMOBIELKLUB SIGNAAL’ en is een onderafdeling van de PERSONEELSVERENIGING THALES. Zij is gevestigd in Hengelo.

Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel de zelfwerkzaamheid van haar leden op het gebied van onderhoud van motorvoertuigen te stimuleren, alsmede al datgene te doen wat met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houdt.
Auto’s die bedrijfsmatig in gebruik zijn en dus herkenbaar zijn aan een blauwe kentekenplaat, zullen worden geweerd uit de AKS.

Artikel 4.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het beheren van een sleutelruimte;
  • het bedingen van kortingen bij de koop van materialen en artikelen bij leveranciers.
  • het geven van voorlichting;
  • het organiseren van cursussen, lezingen e.d.;
  • onderlinge assistentie en voorlichting bij pechgevallen;
  • alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 5.
A          De vereniging kent leden, gepensioneerde leden en buitenleden.
B          Leden (lid code T) kunnen zijn, zij die in dienst zijn van Thales Nederland B.V. en lid zijn van de Personeelsvereniging (PV) Thales.
            b1        dit kan ook de partner zijn als het Thales lid niet sleutelt.
C          Gepensioneerde leden (lid code G) kunnen zijn:
            c1        zij die Thales door pensionering, of op daaraan gelijkgestelde wijze, hebben verlaten. (G)
            c2        dit kan ook de partner zijn als het gepensioneerd Thales lid niet sleutelt.
D          Buitenleden (lid code B) kunnen zijn:
            d1        in- en uitwonende kinderen van Thales- en Thales gepensioneerde leden, het AKS Thales lid treed hierbij op als referentie.
            d2        personen die het doel van de AKS kunnen bevorderen en/of binding hebben met Thales, hierbij moet een AKS lid optreden als referentie.
            d3        leden die Thales hebben verlaten en te kennen hebben gegeven lid te willen blijven. (eerst T, daarna B)
E          Alle lidmaatschapsaanvragen worden door het bestuur beoordeeld.
F          Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
            f1         door overlijden (tenzij de achtergebleven partner het lidmaatschap wenst te continueren),
            f2         door schriftelijke opzegging of via de website, vóór 1 augustus,
            f3         door schriftelijke opzegging namens de vereniging c. f. de statuten,
            f4         door ontzetting c. f. de statuten,
            f5         het lidmaatschap van een buitenlid eindigt eveneens indien naar het oordeel van het bestuur niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in D.

Artikel 6.
Het aantal leden van het bestuur wordt bepaald in artikel 13 van de statuten. De bestuursleden worden gekozen voor een tijd van twee jaren. De aftredende bestuursleden kunnen zich terstond herkiesbaar stellen. Het rooster van aftreden is als volgt:
In de jaren met een even jaartal treden af :             In de jaren met een oneven jaartal treden af :
            -           1e  voorzitter                                                     -           2e  voorzitter
            -           2e  secretaris                                                    -           1e  secretaris
            -           1e  penningmeester                                        -           2e  penningmeester
            -           2e  commissaris/hoofdbeheerder          -           1e  commissaris/hoofdbeheerder
            -           4e  commissaris                                               -           3e  commissaris
            -           5de commissaris                                              -           6de commissaris

Artikel 7.
a          Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen:
            -     door het bestuur;
            -     door tenminste 10 stemgerechtigde leden en wel schriftelijk minstens 5 dagen voor de algemene ledenvergadering;

b          Kandidaten voor de gecombineerde bestuursfunctie commissaris/hoofdbeheerder moeten door de beheerders worden voorgedragen en wel schriftelijk minstens 5 dagen voor de algemene ledenvergadering; de aanwijzing van kandidaten vindt plaats in een voor dat doel te houden vergadering van de beheerders.
c          De verkiezing van bestuursleden vindt plaats op de algemene ledenvergadering als omschreven in de artikelen 13 en 20 van de statuten.

Artikel 8.
Kan een bestuurslid om een of andere reden een hem/haar door zijn/haar medebestuursleden opgedragen taak niet vervullen, dan is dit bestuurslid verplicht hiervan terstond het dagelijks bestuur, als omschreven in artikel 15 der statuten, in kennis te stellen. Het bestuur moet er dan voor zorgen dat deze taak door een ander bestuurslid wordt uitgevoerd.

Artikel 9.
Ieder bestuurslid dat voor een bepaalde functie wordt gekozen of aangewezen, behoudt deze functie, behoudens onvoorziene omstandigheden, twee jaar. Wordt, in geval van een tussentijdse vacature, een bestuurslid door het bestuur een andere functie toegewezen of toegevoegd, dan blijft voor het rooster van aftreden (zie artikel 6) de oorspronkelijke functie van kracht.
Daalt door tussentijds aftreden het aantal bestuursleden beneden een minimum van zeven dan vindt een tijdelijke benoeming plaats door het bestuur, welke op de eerstvolgende  algemene ledenvergadering definitief kan worden. De nieuw benoemde bestuursleden bezetten de opengevallen plaatsen in het bestuur en treden op dezelfde tijd af als waarop de bestuursleden, waarvoor zij in de plaats zijn gekomen, zouden zijn afgetreden.

Artikel 10.
Zijn tenminste 20 leden niet tevreden over de handelingen van het bestuur dan kunnen zij verzoeken een vergadering bijeen te  laten roepen (zie artikel 17 lid 2 van de statuten). Op deze vergadering kan het bestuur (bestuurslid) ter verantwoording worden geroepen.
Een bestuurslid waarvan blijkt dat hij/zij handelingen heeft gepleegd in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement, of handelingen heeft verricht ten nadele van de vereniging of van Thales Nederland B.V., kan door stemming uit zijn/haar bestuursfunctie worden ontzet.
Er wordt echter eerst op de eerstvolgende algemene ledenvergadering een nieuw bestuurslid gekozen. Op deze vergadering moet minstens 1/3 der stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien zulks niet het geval is, is de procedure volgens artikel 21 lid 2 van de statuten van toepassing.

Artikel 11.
Op de algemene ledenvergadering wordt door de leden een kascommissie gekozen die moet bestaan uit 2 meerderjarige leden. Deze commissie treedt ieder jaar af doch de leden van deze commissie zijn herkiesbaar, met dien verstande dat een lid slechts twee op elkaar volgende jaren in de kascommissie zitting kan hebben. De kascommissie controleert eens per jaar de financiële administratie en brengt over haar bevindingen op de algemene ledenvergadering verslag uit aan de leden.

Artikel 12.
Bestuursvergaderingen worden gehouden als vastgelegd in artikel 16 van de statuten. Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend worden de notulen der vorige vergadering besproken en daarna, indien de ter vergadering aanwezige leden geen bezwaar indienen, door zowel voorzitter als secretaris getekend voor akkoord.
In het geval van een algemene ledenvergadering wordt door alle stemgerechtigde aanwezigen een presentielijst getekend, welke bij de notulen zal worden gevoegd.

Artikel 13.
Bestuursleden worden gekozen op de algemene ledenvergadering met inachtneming van artikel 13 van de statuten en artikelen 6, 7 en 21 van het huishoudelijk reglement.

Artikel 14.
Wanneer bij stemming over personen niemand de meerderheid verkrijgt wordt gestemd tussen het dubbeltal der te verkrijgen personen en wel tussen hen die bij de eerste stemming de meeste (gelijk aantal) stemmen verwierven.
Indien meer dan twee personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen en zij niet volgens het voorgaande voor herstemming in aanmerking komen, heeft over deze personen een tussenstemming plaats. Wanneer hierbij of bij de eindstemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 15.
Met inachtneming van het gestelde in artikel 14 van de statuten is het bestuur bevoegd commissies te benoemen en te ontbinden voor het uitvoeren vaneen bepaalde taak. De voorzitter van een dergelijke commissie wordt door het bestuur benoemd en blijft te allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur.

Artikel 16.
Zijn tenminste 20 leden niet tevreden over het uitvoeren van een bepaalde taak door een commissie dan kunnen zij een klacht indienen bij het bestuur. Dit beslist dan wat in een dergelijk geval moet worden gedaan. De uitspraak van het bestuur is bindend.

Artikel 17.
Commissies vergaderen wanneer hun voorzitter dit nodig acht. Besluiten door een commissie genomen, behoeven altijd de goedkeuring van het bestuur.

Artikel 18.
Contributies worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en dienen jaarlijks te worden betaald.
Nieuwe leden betalen de contributie de eerste keer naar rato van maanden tot 1 september.
Het bestuur bepaalt hoe en wanneer de inning van de contributie zal geschieden.

Artikel 19.
Voor lezingen e.d. worden in principe geen entree gelden geheven.

Artikel 20.
a          Het beheer van de sleutelruimte en het daarin gevestigde magazijn wordt door het bestuur opgedragen aan leden van de vereniging, hierna te noemen ‘beheerder(s)’.
b          Het bestuur stelt het werkrooster van de beheerders vast en bepaalt de openingstijden van sleutelruimte en magazijn.
c          Het bestuur stelt – onverlet het in de wet bepaalde – de veiligheidsvoorschriften voor de sleutelruimte en het magazijn vast.
d          Het bestuur stelt de regels voor het gebruik van de sleutelruimte door de leden vast.
e          Leden en buitenleden die van de sleutelruimte gebruik maken, zijn gehouden de aanwijzingen van een dienstdoende beheerder op te volgen.
f           Leden en buitenleden die van de sleutelruimte gebruik maken, dienen zich te houden aan de voor dat gebruik door het bestuur vastgestelde regels.
g          Een dienstdoende beheerder kan leden en buitenleden die zich niet houden aan het hier boven gestelde de toegang tot de sleutelruimte ontzeggen.

Artikel 21.
Ten hoogste twee der commissarissen worden door het bestuur benoemd tot hoofdbeheerder.

De taken van een hoofdbeheerder zijn:

  • het onderhouden van contacten tussen de beheerders en het bestuur.
  • Het doen van inkopen ten behoeve van het magazijn van de sleutelruimte en de sleutelruimte-inrichting, voorzover daartoe gemachtigd.

Artikel 22.
Een hoofdbeheerder is gemachtigd tot het namens de vereniging aangaan van verplichtingen:
-           voor het aanschaffen en/of het doen repareren van sleutelruimte-uitrusting
-           op eigen gezag tot een bedrag van € 50,--;
      -           met goedkeuring van de penningmeester tot een bedrag van € 100,-
      -           met goedkeuring van het bestuur voor bedragen hoger dan € 100,--;
-           met goedkeuring van de penningmeester voor het aanvullen van voor verkoop aan de leden bestemde goederen voorraden.

Artikel 23.
Indien zaken van organisatorische aard een regeling behoeven en de statuten of het
huishoudelijk reglement hierin niet voorzien, kan het bestuur dit regelen door middel van een
bestuursbesluit.
Een genomen bestuursbesluit mag echter niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement doch kan daarna hoogstens een tijdelijke aanvulling zijn.
Voornoemd bestuursbesluit kan ten hoogste van kracht blijven tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering.
Op een vergadering kan door de leden appel worden aangetekend tegen het betreffende besluit en kan dit in stemming worden gebracht.
Indien de ledenvergadering akkoord gaat met het betreffende bestuursbesluit, wordt dit besluit automatisch tot de volgende algemene ledenvergadering verlengd, tenzij het bestuur anders beslist.
Een bestuursbesluit dat in een algemene ledenvergadering door de leden niet wordt aanvaardt, mag niet meer worden uitgevaardigd, doch kan wel op een volgende algemene vergadering nogmaals in stemming worden gebracht.
Bestuursbesluiten moeten middels aanpassingen in de AKS website voor in het bedrijf en daarbuiten ter kennis van de leden worden gebracht en geregistreerd door de secretaris.

Artikel 24.
Het is bestuursleden, beheerders, reservebeheerders en leden van commissies verboden om financiële of materiële voordelen te trekken uit hoofde van hun functie bij de Automobiel Klub Signaal.

Artikel 25.
Kostenvergoeding voor bestuursleden, beheerders, reservebeheerders en commissieleden kan worden toegestaan, na overleg met het gehele bestuur.

Artikel 26.
Indien over de strekking van een artikel van de statuten of het huishoudelijk reglement verschil van mening bestaat, wordt de uitlegging gegeven door het bestuur, of indien nodig door een rechtskundig adviseur van Thales Nederland B.V.